lørdag 21. juni 2014

Et rop om hjelp for Akersvannet

Nok er nok!! Nå må noe snart skje med Akersvannet. Vi klarer ikke lengre å sitte passivt og se at norges aller beste gjørsvann blir ødelagt av tyvfiskere. Som en start har Ole nå sendt over følgende brev til diverse organer og medier:

Jeg som skriver dette er en sportsfiske entusiast, som fisker gjedde, abbor og gjørs i all ledig fritid over hele Østlandet. Dette fisket har jeg bedrevet sammen med Martin Karlsen i Team-Predator siden 1994.

Jeg skriver dette da jeg opplever at Akersvannet i Stokke, Vestfold, som har gitt meg, og mange andre, fantastiske natur og fiske opplevelser siden tidlig på 90 tallet er i ferd med å ødelegges.

Vannet har vært naturreservat siden 1981 og har, eller har hatt, en helt spesiell stamme av gjørs som er unik i Norge, kanskje også i europeisk sammenheng. Denne bestanden er nå i akutt fare. Denne perlen av et vann med fantastiske fiskeressurser plyndres nå på daglig basis av aktører som driver ulovlig fiske med garn, ruser og liner. Rovfiske med garnlenker og liner på flere hundre meter utsetter et lite vann på kun 2,4 km² for en så stor beskatning det umulig kan tåle.

Gjørsen sto så sent som i 2006 på rødlista som sterkt truet, grunnet bestandnedgang og svært begrenset utbredelse i Norge.  Om en av Norges største populasjoner av gjørs skulle bli ødelagt vil dette være en skam for de som har ansvaret for å forvalte, og beskytte naturressursene og faunaen vi har i fylket vårt.

Men hva skal til for at de ansvarlige våkner opp og gjør noe med den prekære situasjonen som er på Akersvannet?

Forholdene har pågått i lang tid, og blitt anmeldt ved gjentatte ganger uten at politiet velger å reagere eller prioritere saken. Jeg er opprørt over at politiet faktisk har latt det som virker som organisert ulovlig fiske etter gjørs som omsettes svart i fiskemarkedet bare skride frem.

Hvem skal da ta ansvaret og sørge for at dette vannet ikke ødelegges for fremtiden?

Privatpersoner som har valgt å påpeke, og tiltale dem som bedriver den ulovlige aktiviteten har opplevd å bli truet(på livet), men selv ikke det fører til at politiet agerer mot de aktørene som har lagt beslag på vannet og ressursene som finnes der.

Når vannet ikke lenger er føles trygt å bruke som rekreasjonsområdet for barnefamilier, da man må forvente å møte på kriminelle som er ute etter å beskytte sine egen økonomiske interesser har dette gått altfor langt. Men hvor blir det av reaksjonen fra myndighetene?

Jeg har selv sett garn bli satt ut, og varslet grunneier som igjen har varslet politiet. Dette skjer en onsdag morgen klokken 08.00 og gjerningsmennene sitter ved brygge området og venter på og skulle trekke garnet med nattens fangst.  Det ville vært en enkel jobb å plukke disse opp og få satt en stopper for aktiviteten.

Min påstand er at om dette tyvfisket hadde skjedd i en lakseførende elv så hadde politiet aksjonert for lenge siden.

At fisken mangler fettfinne gjør at ingenting skjer, og hele bestanden i vannet står i fare for å gå tapt. Det er flaut at vi ikke har kommet lengre i vårt syn på hvitfisk i landet, nedover i Europa verdsettes gjørsen meget høyt og vi trenger ikke gå lengre enn til Sverige og Danmark hvor gjørsfisket er regulert og fisken er i områder fredet rundt gytetiden. De siste årene har det faktisk kommet reisende fra flere deler av Europa for å sportsfiske gjørs i Akersvannet.  De verdsetter fisken og kan ikke fatte hvordan vi her ikke gjør noe for å beskytte bestanden.

En annen konsekvens for vannet ved at en av topp-predatorene i vannet forsvinner, er at bestanden av karpefisk eksploderer som gjør at dyreplankton beites ned og planteplankton da ikke beskattes som vanlig. Da vil vannet bli så næringsrikt at det vil begynne å gro igjen. Dette er en kjent utfordring i mange av de næringsrike innsjøene i lavlandet. Dette var vel også en av årsakene til at gjørsen ble satt ut i vannet i utgangspunktet, for å motvirke dette.

Jeg tenker at om bestanden skal klare seg må dette tyvfisket opphøre umiddelbart, kanskje vil det også kreve en total fredning av gjørsen i vannet i en lang periode fremover.

Det bør komme på plass en tydelig forvaltningsplan for vannet som sikrer en bærekraftig beskatning og ivaretakelse av fiske/gjørsbestanden.  Dette vil kreve et initiativ og engasjement fra grunneierne. Jeg har en positiv og konstruktiv dialog med Trond Sørhaug som er en av grunneierne ved vannet, han er opptatt av å ivareta vannet, men kommer til kort når ikke er støtte å få fra politiet.

Tiltak som baglimit(maks antall fisk det er lov å ta opp fra vannet), maks mål på gjedde og gjørs, og restriksjoner på type og antall fiskeredskap er noen tiltak som vil ha positiv effekt. Det bør også komme på plass et organisert oppsyn ved vannet som sikrer at reglementet overholdes.

Men en langsiktig forvaltning er meningsløs om det ikke settes inn strakstiltak! Noe må gjøres før det er for sent! Politiet må komme på banen og velge å bekjempe den ulovlige aktiviteten som foregår.

Jeg etterlyser derfor vilje til strakstiltak fra mange hold, vi må vise vilje til å beskytte og bevare bestanden på Akersvannet.

Dette brevet sendes til dem jeg mener har mulighet til å være med på å påvirke eller bidra med tiltak for å sikre Akersvannets fremtid som fiskevann. 
  • Politiet i Vestfold
  • Ordføreren i Stokke
  • NJFF
  • NRK
  • Tønsberg Blad
  • Vestfold blad
  • Sandefjord Blad
  • Grunneierlaget v/Trond Sørhaug

Opprørt hilsen fra

Ole Nysæther
Team Predator